วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

คอมพิวเตอร์กับอาเซียน


อาเซียนกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาเซียนก็เป็นอีกหนึ่งคำที่คนไทยรู้จักกันมากขึ้นเรื่อยๆ บางคนก็เพิ่งรู้จัก แต่อีกหลายๆคนก็รู้จักคำนี้เป็นอย่างดีแล้ว ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศของกลุ่มประเทศอาเซียน คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่กำลังตื่นตัวและเป็นพลังสำคัญในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันทั้งทางตรงและทางอ้อม อีกทั้งไทยยังมีบทบาทมากมายด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในตัวอาเซียนเอง รวมไปถึงทั่วโลกอีกด้วย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาเซียน
 


 อาเซียน(ASEAN) หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) เป็นองค์กรทางภูมิรัฐศาสตร์และองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า เหลือเพียงตีมอร์ตะวันออก ที่เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ยังไม่เป็นสมาชิก แต่ก็พยายามที่จะเป็นสมาชิกอยู่

ในปัจจุบัน คิดเป็นพื้นที่ของกลุ่มประเทศอาเซียนประมาณ 4.5 ล้านตารางกิโลเมตร และมีประชากรประมาณ 560 ล้านคน (ข้อมูลในปี พ.ศ. 2549) โดยส่วนใหญ่มีมีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 27-36 °C พืชพรรณธรรมชาติเป็นป่าฝนเขตร้อน ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลก โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกก็มีหลากหลายโดยเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์เกษตร มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง สับปะรด ยางพารา ปาล์มน้ำมันและพริกไทย  

สำหรับเป้าหมายของการตั้งกลุ่มอาเซียนนั้น จากสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้มีการสรุปแนวทางของอาเซียนไว้จำนวนหกข้อ ดังนี้
1.ให้ความเคารพแก่เอกราช อำนาจอธิปไตย ความเท่าเทียม บูรณภาพแห่งดินแดนและเอกลักษณ์ของชาติสมาชิกทั้งหมด
2.รัฐสมาชิกแต่ละรัฐมีสิทธิที่จะปลอดจากการแทรกแซงจากภายนอก การรุกรานดินแดนและการบังคับขู่เข็ญ
3.จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในของรัฐสมาชิกอื่น ๆ
4.ยอมรับในความแตกต่างระหว่างกัน หรือแก้ปัญหาระหว่างกันอย่างสันติ
5.ประณามหรือไม่ยอมรับการคุกคามหรือการใช้กำลัง
6.ให้ความร่วมมือระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนเรื่องเทคโนโลยีนั้น แต่ละประเทศก็มีเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันพอสมควร ซึ่งแน่นอนว่าประเทศที่มีเทคโนโลยีสูงสุดในอาเซียนก็คือ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีองค์กรที่ชื่อว่า The Agency for Science, Technology and Research ( A*STAR) เป็นหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะที่ให้การสนับสนุน การวิจัย พัฒนาทางการแพทย์และด้านวิทยาศาสตร์ที่มีความโดดเด่นทั่วโลก อีกทั้งสิงคโปร์ยังมีกองทัพทันสมัยที่สุดในอาเซียน
หลายคนอาจสงสัยว่าอาเซียนกับเทคโนยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์มีความเชื่อมโยงกับอย่างไร ให้ทุกคนนึกถึงเรื่องเศรษฐกิจ ซึ่ง กลุ่มอาเซียนได้ให้ความสำคัญกับความร่วมมือในภูมิภาค อันประกอบด้วย "หลักสามประการ" ของความมั่นคง สังคมวัฒนธรรมและการรวมตัวทางเศรษฐกิจ การรวมกลุ่มกันในภูมิภาคได้ทำให้การรวมตัวทางเศรษฐกิจดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งคาดว่าจะประสบความสำเร็จในการก่อตั้สิ่งที่เรียกว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2558 ประชาคมเศรษฐกิจดังกล่าวจะมีประชากรรวมกัน 560 ล้านคน และมูลค่าการค้ากว่า 1.4 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งหนึ่งในมูลค่าการค้าเหล่านี้เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ เรื่องของคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในส่วนของหมวดสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือระหว่างกันของกลุ่มประเทศอาเซียนเกิดขึ้นมากมาย หนึ่งในนั้นคือ แผนแม่บทไอซีทีของอาเซียน 2015 (ASEAN ICT Masterplan 2015) ซึ่งมีจุดหมายสำคัญคือ จะใช้ไอซีทีในการขับเคลื่อนด้านสังคมและเศรษฐกิจในอาเซียน ไอซีทีจะช่วยการปฎิรูปอาเซียนให้เป็นตลาดเดียว ด้วยวิธีพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานไอซีทียุคใหม่ และพัฒนาทุนมนุษย์ที่มีฝีมือส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม จัดให้มีนโยบายส่งเสริม และสร้างสภาพแวดล้อมที่มีกฎระเบียบ ด้วยมาตรการดังกล่าว อาเซียนจะเสริมสร้างพลังให้แก่ชุมชน และผลักดันให้อาเซียนมีสถานภาพเป็นศูนย์กลางไอซีที ที่ครอบคลุมได้อย่างทั่วถึง และคืกคัก ส่งผลให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่เหมาะกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
คำว่าเทคโนโลยีหลายท่านน่าจะรู้จักคุ้นเคยกันดี แต่ชาวบ้านทั่วไปอาจไม่ทราบความหมายที่แท้จริง เทคโนโลยี หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ การศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ก็เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติ กฎเกณฑ์ของสิ่งต่าง ๆ และหาทางนำมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ หลายท่านอาจจะยังงงอยู่ อธิบายง่ายๆ เช่น ทรายที่เราเห็นอยู่ตามพื้นดิน ตามชายหาด ซึ่งมีธาตุที่มีชื่อว่าซิลิกอน ซึ่งแน่นอนทรายที่เราเห้นนี้อาจไม่มีค่า หรือมีราคาต่ำและเรามองข้ามไป เมื่อมีบางคนที่เรียนรู้วิธีการแยกสกัดเอาสารซิลิกอนผ่านกรรมวิธีทางเทคโนโลยีให้บริสุทธิ์ และเจือสารบางอย่างให้เกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าสารกึ่งตัวนำ นำมาผลิตเป็นทรานซิสเตอร์ และจากจำนวนล้านๆทรานซิสเตอร์ก็บรรจุรวมกันเป็นไอซี (Integrated Circuit : IC) มีราคาสูงขึ้นมาจากทรายธรรมดามาก นั้นทำให้เทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ส่วนคำว่าสารสนเทศ ความหมายง่ายๆก็คือ ความรู้ที่เราได้มาจากข้อมูลที่ผ่านการเลือกสรรให้เหมาะสมกับการใช้งานให้ทันเวลา และอยู่ในรูปที่ใช้ได้ ตัวอย่างเช่น ช่วงนี้ฝนตกบ่อย เป็นข้อความที่มีข้อมูลแต่ยังไม่ผ่านกระบวนการให้เหมาะสม แต่ถ้าเราบอกว่า ที่ปัตตานีตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายนเป็นฤดูร้อน นั่นเอง จึงเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์และผ่านการประมวลผลแล้ว ความรอบรู้ของแต่ละคนจึงขึ้นอยู่กับการเรียกใช้ข้อมูลนั้น ทุกวันนี้มีข้อมูลรอบตัวเรามาก ข้อมูลเหล่านี้มาจากสื่อ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่การสื่อสารระหว่างบุคคล จึงมีผู้กล่าวว่ายุคนี้เป็นยุคของสารสนเทศ
ดังนั้นเราจึงสรุปได้สั้นๆว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ ก็คือ การพัฒนาด้านต่างๆเพื่อใช้กับข้อมูลข่าวสาร อาทิเช่น    การรวบรวมการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ การสร้างรายงาน การสื่อสารข้อมูล เป็นต้น ซึ่งนอกจากนี้อาจจะรวมไปถึงการสร้างระบบต่างๆ เช่น ระบบการให้บริการ การใช้ และการดูแลข้อมูล
ในยุคปัจจุบันไม่ว่าเราจะหาข้อมูล ติดต่อ ค้นหา ศึกษาระหว่างกัน ประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน ไม่ว่าใกล้ไกลอย่างไรก็ต้องผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศนั่นเอง

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2556

คอมพิวเตอร์กับเศรษฐกิจพอเพียง


        
คอมพิวเตอร์กับเศรษฐกิจพอเพียง
          เศรษฐกิจพอเพียง คือ ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต แก่พวกเราชาวไทยมานานกว่า30 ปี  พระองค์ได้ทรงเน้นย้ำให้พวกเราใช้เป็นแนวทางการแก้ไข เพื่อให้ประเทศไทยสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในทุกๆด้าน ดังนั้น หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงเน้นการปฏิบัติที่ไม่ประมาทเราดำเนินชีวิตบน “ทางสายกลางก็คือ ความพอเหมาะพอดี ไม่น้อยเกินไป ไม่มากเกินไป ไม่สุดโต่ง   โภมาก ไม่ฟุ้งเฟ้อจนเกินฐานะ  แต่ก็ไม่ใช่ตระหนี่ถี่เหนียวหรือประหยัดจนขาดแคลน
          จะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สนพระทัยใฝ่รู้และทรงศึกษาอย่างจริงจัง ลึกซึ้งในการค้นคว้าวิจัยเพื่อการพัฒนาในทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การเกษตร การชลประทาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆ โดนเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรงเห็นความสำคัญและประโยชน์อย่างยิ่ง ทรงสนับสนุนการค้นคว้าในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในด้านส่วนพระองค์นั้นทรงศึกษาคิดค้นสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลข้อมูลต่างๆ ด้วยพระองค์เอง ทรงประดิษฐ์รูปแบบตัวอักษรไทยที่มีลักษณะงดงาม เพื่อแสดงผลบนจอภาพคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ทรงใช้เครื่องคอมพิวเตอร์บันทึกพระราชกรณียกิจละทรงติดตั้งเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนพระราชภารกิจต่างๆ ทั้งยังทรงเคยประดิษฐ์ส.ค.สด้วยคอมพิวเตอร์เผยแพร่สื่อมวลชนเพื่อทรงอวยพรปวงชนชาวไทย  พระองค์ทรงใช้เครื่องคอมพิวเตอร์บันทึกงานส่วนพระองค์ โดยทรงใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการป้อนโน้ตเพลงและเนื้อร้อง พระองค์ท่านทรงศึกษาวิธีการใช้เครื่องและโปรแกรมที่เกี่ยวข้องด้วยพระองค์เอง                             
 ในการใช้คอมพิวเตอร์ก็สามารถนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมากเช่น ด้านการจัดการภาครัฐ ในส่วนงานทะเบียนราษฎร์ คือ การแจ้งเกิด ตาย ย้ายที่อยู่ การทำบัตรประจำตัวประชาชน ด้านธุรกิจทั่วไป ในส่วนงานการทำบัญชี รายการซื้อขาย งานเรียบเรียงเอกสาร ด้านโทรคมนาคมในส่วนงานการสำรองที่นั่งผู้โดยสารของสายการบินซึ่งเป็นการลดปริมาณของเอกสาร ด้านการศึกษาซึ่งนำคอมพิวเตอร์มาเป็นสื่อช่วยในการเรียนการสอน เช่น การเรียนผ่านระบบออนไลน์ให้กับผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ในส่วนงานการจัดเก็บข้อมูลประวัติการรักษาของคนไข้ การวิจัย  คำนวณและการจำลองแบบ  คอมพิวเตอร์สามารถเข้ามาช่วยจัดการการทำงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดีลดทั้งภาระงานและประหยัดเวลาในการทำงานด้านต่างๆ
          ทั้งนี้  ผู้ใช้งานต้องศึกษาหลักการใช้คอมพิวเตอร์อย่างละเอียด ต้องมีความรอบรู้ในงานที่จะทำ คือ รู้ถึงความต้องการและความจำเป็นที่จะใช้งาน ไม่วิ่งตามเทคโนโลยีจนเกินไป ในการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ไม่จำเป็นต้องซื้อที่เพิ่งวางจำหน่ายและมีราคาแพงมาก ไม่ควรมองที่รูปลักษณ์ภายนอกที่ทันสมัยมากจนเกินไปเพราะจะทำให้เสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นกว่าที่จำเป็น
  ต้องศึกษาข้อดีข้อด้อยของเครื่องแบบต่างๆ แล้วนำมาเปรียบเทียบกันก่อนที่จะตัดสินใจ และไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์ไปละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น  ควรใช้คอมพิวเตอร์เพื่อก่อให้เกิดความคุ้มค่าต่อตนเองและสังคม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (INTERNET)
     สถานการณ์โลกในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วทําให้ระบบสังคมโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในทุกส่วนของสังคมโลก  ส่งผลให้ประชากรโลกเกิดการตื่นตัวและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากสังคมชนบทมาเป็นสังคมเมือง  อันนําไปสู่วิวัฒนาการของโลกทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ  เชื่อมโยงถึงกันอย่างเป็นระบบและเป็นสากล กระทั่งกล่าวกันว่าโลกปัจจุบันเป็นโลกไร้พรมแดนหรือเป็นยุคโลกาภิวัฒน์   ซึ่งหากพิจารณาจากเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิต  เน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดํารงอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ  เพื่อการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ตลอดจนการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดําเนินไปในทางสายกลาง
      สำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์  หรือที่เรียกว่า  อินเตอร์เน็ต (INTERNET) ถือว่าเป็นเครือข่ายที่มีการเชื่อมโยงกันอย่างเสรี ไม่มีการปิดกั้น ทําให้มีการแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารกันอย่างมากมายและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  มีการแลกเปลี่ยนสาระ  ความรู้ผ่านระบบกระดานข่าวและกลุ่มสนทนา  จนบางครั้งอาจกล่าวได้ว่า  อินเตอร์เน็ต  เป็นสื่อในการสนับสนุนและส่งเสริมในการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน  ซึ่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีทางด้านอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี  โดยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ที่มุ่งเน้นแนวทางการดำเนินทางสายกลางจะมีส่วนส่งเสริมการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างเหมาะสมได้ดังนี้คือ
    

 ความพอประมาณ  ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมในการใช้อินเตอร์เน็ตโดยพิจารณาจากช่วงเวลา  ความสอดคล้องกับความต้องการ  สถานการณ์หรือโอกาสที่จะเลือกใช้  โดยใช้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมในปริมาณที่ไม่มากหรือน้อยเกินไปและเกิดประโยชน์สูงสุด  เช่นใช้เพื่อการทำงาน  ค้นคว้าข้อมูลข่าวสารต่างๆ  สำหรับเพิ่มพูนความรู้  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินความจำเป็นจนทำให้เกิดผลกระทบกับหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านอื่นๆของตนเอง    
    ความมีเหตุผล   จะต้องมีกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงในการใช้อินเตอร์เน็ต  และคำนึงถึงเหตุผลในการเลือกใช้หรือการเข้าถึงข้อมูล  เช่น  ใช้เพื่อการติดต่อธุรกิจการค้าที่มีระยะทางหรือระยะเวลาเป็นตัวกำหนดซึ่งหากเดินทางไปด้วยตนเองอาจไม่คุ้มหรือไม่ทันต่อการดำเนินการและต้องไม่ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือหรือช่องทางที่ไม่ถูกไม่ควร  ก่อความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นหรือสังคมส่วนรวม    
   การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมกับการรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ  ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ  เช่น  การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อาจมีปัญหา  อุปกรณ์ต่างๆ อาจชำรุดเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้  ตามปกติ  เราควรมีการเตรียมตัววางแผนรับมือไว้ให้พร้อม  ซึ่งอาจจะเปลี่ยนมาใช้การเดินทางด้วยตัวเอง  การใช้โทรศัพท์  การส่งจดหมาย เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยไม่ส่งผลกระทบต่อตนเองและส่วนรวม
 นอกจากนี้  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังมีเงื่อนไขในด้านความรู้และคุณธรรม  ซึ่งการที่เราจะนำเอาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางด้านอินเตอร์เน็ตมาใช้ต้องประกอบด้วยความรอบคอบระมัดระวัง  มุ่งให้ประโยชน์แท้จริงต่อตนเองตลอดจนสังคมส่วนรวมและเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และพอเหมาะต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน

วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2556

Galaxy Note 10.1

Galaxy Note 10.1

Multi Screen ทำงานแบบหลายแอพพลิเคชั่นพร้อมกันบนหน้าจอขนาด 10.1 นิ้ว

ระบบ Multi-Screen บน Galaxy Note 10.1 เพิ่มความคล่องตัวในการทำงานด้วยการแบ่งหน้าจอออกเป็น 2 สกรีน เหมือนที่ทำเป็นประจำบนพีซี เพื่อให้คุณสามารถเปิดใช้งานหลายแอพพลิเคชั่นได้พร้อมกัน เท่านี้คุณก็สามารถเล่นวีดีโอ พร้อมกับจดบันทึกในเวลาเดียวกัน และยังสามารถจับภาพ ลากรูปที่ต้องการข้ามแอพพลิเคชั่นได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย ใช้งาน Multi-Screen ได้กับบางแอพพลิเคชั่นเท่านั้น

ขีดเขียนตามใจคิดด้วย S-Pen

นวัตกรรมอันโดดเด่นของปากการะบบสัมผัส ที่ให้คุณสามารถวาด ขีดเขียน จดบันทึกสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างใจนึก ปากกา S-Pen ของ Galaxy Note 10.1 สามารถจับแรงจรดปากกา(Pressure Sensitivity) ได้ละเอียดขึ้น เพิ่มความสามารถในการวาดเส้นหนา บาง รวมไปถึงระบบ Palm Rejection ที่ดีขึ้น ป้องกันการเขียนที่คุณไม่อยากให้เกิดจากการวางมือบนหน้าจอ นอกจากนี้ Galaxy Note 10.1 ยังมาพร้อมกับหัวยางพิเศษในกล่อง เพื่อเพิ่มความรู้สึกเป็นธรรมชาติในการเขียนมากกว่า

S-Note สรรสร้างอย่างไร้ขีดจำกัด


ให้การสร้าง บันทึก หรือสื่อสิ่งพิมพ์ของคุณเป็นไปได้อย่างง่ายดาย ด้วย Template หลากหลาย อาทิเช่น ทำตำราอาหารสุดโปรดของคุณได้ง่ายๆผ่าน Template Recipe สร้างนิตยสารสุดชิคของตัวเองผ่าน Template Magazine นอกจากนี้คุณยังสามารถสอดแทรกไฟล์มัลติมีเดียต่างๆ เพิ่มเติมลงไป S-Note ของคุณได้อย่างง่ายดาย ทั้งรูปภาพ แผนที่ เสียง หรือแม้กระทั่งวีดีโอ เพื่อเอกสารทางมัลติมีเดียที่มีเอกลักษณ์ในแบบคุณ
* เทมเพลต 7 แบบ : บันทึก / บันทึกไอเดีย / บันทึกการประชุม / นิตยสาร / สมุดบันทึกประจำวัน / ตำราอาหาร / การเดินทาง

Shape Match


ปลดปล่อยจินตนาการไอเดียของคุณชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยการเปลี่ยนแปลงรูปทรงยุ่งเหยิงกลายเป็นภาพที่เป็นระเบียบเรียบร้อย Shape Match จะแก้ไขเส้นสายให้เป็นรูปทรงเรขาคณิตโดยอัตโนมัติ

Formula Match


หมดกังวลกับการจดสูตรเคมี หรือสูตรคณิตศาสตร์ที่ยุ่งยาก เพราะเครื่องจะทำการแปลงลายมือของคุณให้เป็นตัวพิมพ์อย่างเป็นระเบียบสามารถเชื่อมต่อคุณกับฐานข้อมูล WolframAlpha* ให้คุณสามารถพลอตกราฟสมการคณิตศาสตร์ หรือแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ต่างๆได้อีกมากมาย
* ต้องมีการเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เนท

Adobe® Photoshop® Touch : แต่งแต้มสัมผัสมหัศจรรย์ให้ภาพถ่าย


ตกแต่งภาพถ่าย ภาพวาดได้อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop Touch ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานบนจอแบบสัมผัส ติดตั้งมาพร้อมใช้บน Galaxy Note 10.1 เท่านี้คุณก็สามารถทำการตกแต่งภาพขั้นสูงได้สบายๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานกับ Layer หรือ เทคนิค Blending ด้วยการสั่งงานโดยตรงจาก S-Pen ที่ให้ทั้งความแม่นยำ และความอิสระในการสร้างสรรคสิ่งต่างๆ

Allshare Play & Cast – แชร์ราบรื่นไร้ปัญหา


ระบบ AllShare ให้คุณสามารถส่งไฟล์มิลติมีเดีย ไป Device อื่นๆได้ เชื่อมต่อกับแท็บเล็ต แลปท็อป หรือทีวีเครื่องอื่นๆ เพื่อให้คุณแชร์และสัมผัสประสบการณ์มัลติมีเดียร่วมกันไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม

ฮับการเรียนรู้


สร้างตารางเวลาการเรียนรู้ของคุณเอง ทดสอบ กระทั่งแก้ไขและเผยแพร่เนื้อหา

ฮับวิดีโอ


ซื้อหรือเช่าภาพยนตร์และรายการทีวี

S Planner

จัดการตารางเวลาของคุณอย่างง่ายดาย

รวดเร็วและทรงพลัง

คุณจะเพลิดเพลินกับประสิทธิภาพที่ดีที่สุดจากโปรเซสเซอร์ quad core 1.4GHz ที่รวดเร็วและทรงพลังอย่างยิ่ง นำเสนอประสบการณ์การใช้งานเคลื่อนที่ที่ราบรื่นและเพลิดเพลินที่สุด ทุกอย่างตั้งแต่การนำทาง UI ไปจนถึงการทำงานแบบมัลติทาสกิ้งและการท่องเว็บ ทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายขึ้น ปล่อยใจไปกับมัลติมีเดียระหว่างเดินทางโดยไม่ต้องคิดมาก ความจุแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ทำให้ต้องชาร์จไฟใหม่น้อยลง เนื่องจากพลังงานของคุณคงอยู่เหลือเฟือสำหรับการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น

HSPA + 21 & Wi-Fi Channel Bonding

สนุกสนานกับระบบมัลติมีเดียเคลื่อนที่โดยปราศจากข้อจำกัดหรือความล่าช้า ด้วยการถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสุดประทับใจที่ช่วยให้คุณเข้าถึงไฟล์ที่ต้องการรวดเร็วยิ่งขึ้น HSDPA+ ทำงานเร็วขึ้น 3 เท่า ลดเวลาการรอคอยลง 1 ใน 3 คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับมัลติมีเดียรวดเร็วทันใจยิ่งขึ้น Wi-Fi Channel Bonding ยังเพิ่มอัตราการถ่ายโอนข้อมูลไร้สายด้วยการใช้ช่องสัญญาณที่เชื่อมต่อกันสองช่องแทนช่องเดียว เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงเนื้อหาบนเว็บ เช่น การดาวน์โหลดภาพยนตร์ ไฟล์เพลง และเกมโดยใช้เวลาเพียงครึ่งเดียวจากปกติ ไม่ต้องรอนาน สนุกทันใจ ง่ายดายอย่างยิ่ง

ประสบการณ์มัลติมีเดียดีที่สุดบนจอขนาดใหญ่

1080p Full HD Playback บนหน้าจอขนาดใหญ่ขึ้น รับประกันการรับชมที่เพลิดเพลินถูกใจยิ่งขึ้น ไม่ว่าคุณกำลังดูวิดีโอที่ดาวน์โหลดมา ตามติดกระแสฮอตฮิตล่าสุดบน YouTube หรือการสตรีมสด คุณจะสามารถเห็นทุกสิ่งอย่างละเอียด ชัดเจน และสดใส
การทำงานข้ามแพล็ตฟอร์มที่ใช้ร่วมกันได้กับ multi codec หมายความว่าคุณจะไม่ต้องขัดใจกับไฟล์ที่ถูกบล็อกหรือใช้ร่วมกันไม่ได้ในการดาวน์โหลด การดูและการถ่ายโอนเพื่อประสบการณ์เคลื่อนที่ที่ราบรื่น
ขนาดของ GT-N8000

แพล็ตฟอร์ม

 • 850 / 900 / 1800 / 1,900 MHz GSM&EDGE Band
 • 850 / 900 / 1,900 / 2,100 MHz 3G Band
 • GPRS Network&Data: 850 / 900 / 1,800 / 1900
 • EDGE Network&Data: 850 / 900 / 1,800 / 1,900
 • 3G Network&Data
 • Android 4.0 (Ice Cream Sandwich)
 • Android Browser

ความพร้อมใช้งานในภูมิภาค

 • แอฟริกา อเมริกา เอเชีย-แปซิฟิก จีน ยุโรป ตะวันออกกลาง

กล้อง

 • ความละเอียดของกล้อง (ด้านหลัง) CMOS, 5.0MP ล้านพิกเซล
 • ไฟสัญญาณเพาเวอร์ LED แบบกะพริบ
 • มีโฟกัสอัตโนมัติ
 • ดิจิตอลซูม X4
 • ถ่ายภาพเดี่ยว / ยิ้ม / พาโนรามา / การ์ตูน / ตั้งเวลา
 • เอฟเฟ็กต์ภาพถ่าย: เนกาทีฟ / ขาวดำ / ซีเปีย
 • สมดุลของสีขาว: อัตโนมัติ / แสงกลางวัน / มีเมฆ / ไฟสลัว / ไฟสว่างจ้า
 • โฟกัสอัตโนมัติ, แฟลช, ตรวจจับใบหน้า, ตรวจจับรอยยิ้ม, ตรวจจับการกะพริบตา
 • รูปแบบภาพ: JPEG / PNG / TIFF / RAW / GIF

วิดีโอ

 • ความละเอียดวิดีโอ Full HD
 • อัตราเฟรม 30fps
 • ดิจิตอลซูม X4
 • เครื่องเล่นวิดีโอ: 3GPP / H.263 / H.264 / MPEG4 / WMV
 • QVGA / SD / HD (การบันทึก)
 • มีโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ
 • มีวิดีโอสตรีมมิ่ง
 • ภาพพื้นหลังวิดีโอ LCD หลัก
 • อุปกรณ์อินพุต: ทัช

ดนตรีและเสียง

 • เครื่องเล่นเพลง: 3GP / AAC / AAC+ / AMR / AMR-NB / eAAC+ / H.263 / MP3 / MPEG4
 • โพลีริงโทน 64 รายการ
 • OMA DRM v1.0 + Playready
 • เทคโนโลยีระบบเสียง 3 มิติ
 • ไลบรารีเพลง DNSe 1.0

ส่งข้อความ

 • อีเมล (POP3, IMAP4, SMTP, SSL)
 • มี vCard / vCalendar
 • ChatON, GTalk

OMA

 • OMA SyncML Data Sync v1.2
 • OMA CP v1.1, OMA DM v1.1.2

จอแสดงผล

 • เทคโนโลยี WXGA TFT ขนาด 10.1 นิ้ว
 • ความละเอียดในการแสดงผล 1280 x 800
 • 10.1"
 • ความลึกของสีภายใน 16ล้าน

การออกแบบ

 • แทบเล็ต

ข้อกำหนดทางกายภาพ

 • ขนาด 175.3 x 257.8 x 8.9มม.
 • น้ำหนัก 580กรัม

กล้อง (2)

 • 1.9 ล้านพิกเซล
 • โหมดถ่ายภาพด้วยกล้อง(2ed) : ภาพเดี่ยว / ยิ้ม / สวยงาม / การ์ตูน / ตั้งเวลา
 • ยิ้ม / สวยงาม / การ์ตูน
 • รูปแบบภาพ: JPEG / PNG / TIFF / RAW / GIF

สนุกสนานและบันเทิง

 • ภาพพื้นหลัง 18 ea
 • มี PodCasting

การเชื่อมต่อ

 • BT 4.0 LE
 • 2.0 High Speed USB
 • Android Browser
 • SyncML (DS) OMA DATA SYNC
 • SyncML (DM) 1.1.2, FOTA
 • 802.11a/b/g/n Channel Bonding
 • HDMI
 • A2DP, AVRCP, GAVDP, GAP, GOEP, HID, HSP, OPP, SPP
 • โปรแกรม PC Sync: Kies
 • เพิ่มเติม: ช่องเสียบหูฟัง 3.5มม.

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • Mobile Tracker
 • ทัชสกรีน C-Type
 • Mozilla / 5.0 (Linux; U; Android 4.0.4; en-gb; GT-N8010 Build / IMM76D) AppleWebKit / 534.30 (KHTML, เหมือน Gecko) เวอร์ชัน / 4.0 Safari / 534.30

CPU

 • ชนิดซีพียู ARM cortex A9
 • ความเร็วซีพียู 1.4GHz Quad Core

หน่วยความจำ

 • หน่วยความจำผู้ใช้ 16 / 32 / 64GB
 • ขึ้นอยู่กับหน่วยความจำที่ใช้ได้
 • หน่วยความจำภายนอกสูงสุด 32GB
 • หน่วยความจำ Nand 16 / 32 / 64GB
 • หน่วยความจำ SDRAM 1GB

แบตเตอรี่

 • ความจุแบตเตอรี่ 7000mAh
 • แบตเตอรี่รองรับเวลาสแตนด์บายสูงสุด 1500ชั่วโมง

วิดีโอ (2)

 • ความละเอียดวิดีโอ (2ed) 1280 x 720
 • อัตราเฟรม 30fps
 • MPEG4 / 3GPP / H.263 / H.264 / WMV
 • QVGA / SD / HD (การบันทึก)
 • มีโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ
 • มีการแชร์วิดีโอ
 • มีวิดีโอสตรีมมิ่ง

ธุรกิจและสำนักงาน

 • มีโปรแกรมแก้ไขเอกสาร
 • การพิมพ์ไร้สาย
 • โหมดออฟไลน์: Flight Mode
 • การบันทึกเสียง

การจัดการข้อมูลส่วนตัว

 • ปฏิทินแบบเดือน / สัปดาห์ / วัน
 • ขึ้นอยู่กับหน่วยความจำที่ใช้ได้
 • ขึ้นอยู่กับงานหน่วยความจำที่ใช้ได้
 • นาฬิกาแสดงสองเวลา
 • มีนาฬิกาทั่วโลก
 • มีนาฬิกาปลุก
 • มีเครื่องคิดเลข
 • S Note, S Memo

คุณสมบัติพิเศษ

 • S Penมาดูว่าใครเจ๋งกว่ากัน!!!!!!!!!